položek
s DPH
  • Zobrazit

Výbava jízdního kola

11.01.2012
Povinná výbava jízdního kolaJízdní kola musí být vybavena
a)  dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, nemusí být vybavena přední brzdou,
b)  jasně znějícím zvonkem slyšitelným na dostatečnou vzdálenost; jízdní kola pro děti předškolního věku mohou být vybavena zvukovým signálním zařízením jiným než zvonkem,
c)  volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
d)  zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
e)  matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
f)   jízdní kola pro děti do 10-ti let věku musí být vybavena účinným krytem řetězu.
(2)          Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
a) přední odrazkou bílé barvy ), umístěnou v podélné střední rovině nejméně 100 mm nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola. Plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí  10o a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí  3o,
b) zadní odrazkou červené barvy ), tato odrazka může být kombinována se zadní červenou obrysovou svítilnou; odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci  10o a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí  3o,
c) odrazkami oranžové barvy ) (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů),
d) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy ) (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm; ke zvýraznění bočního obrysu jízdního kola může být použito ještě jiných světlo odrážejících materiálů na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik a na koncích blatníků,
e) světlometem) svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit; světlomet musí být zapojen tak, aby svítil současně se zadní obrysovou svítilnou červené barvy,
f)   zadní obrysovou svítilnou červené barvy schváleného typu ), podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 2 písm. b). Zadní červená obrysová svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 2 písm. b). Zadní obrysová svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem 7) červené barvy se shodnými fotometrickými vlastnostmi,
g)  zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen c) a d) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
(3)          Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy.
(4)          Jízdní kola-sportovní nemusí být vybavena podle ustanovení odst. 2 tohoto paragrafu. V případě dojezdu za snížené viditelnosti však tato kola musí být vybavena nejméně jedním přenosným světlometem trvale svítícím dopředu bílým světlem, jednou přenosnou svítilnou se zadním světlem červené barvy svítícím trvale nebo přerušovaně 7)  a vhodným zdrojem elektrického proudu, který, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle odst. 2 písmen e) a f) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Světlomet musí být seřízen a upevněn tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit. Svítilna se zadním červeným světlem musí být pevně umístěna v podélné svislé střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky a její činná plocha musí být kolmá, nebo přibližně kolmá, k rovině vozovky i kolmá, nebo přibližně kolmá, k podélné svislé střední rovině jízdního kola .
(5)          Jízdní kola-závodní nemusí být vybavena podle ustanovení odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto paragrafu. V případě dojezdu za snížené viditelnosti však musí být tato kola vybavena nejméně jednou přenosnou svítilnou s předním světlem bílé barvy svítícím trvale, jednou přenosnou svítilnou se zadním světlem červené barvy svítícím trvale nebo přerušovaně 7) a vhodným zdrojem elektrického proudu a který, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle odst. 2 písmene f) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Seřízení a upevnění obou vpředu uvedených přenosných svítilen musí být shodné s podmínkami pro světlomet a zadní svítilnu dle odst. 4 tohoto paragrafu.(Svítilna s předním bílým světlem musí být seřízena a upevněna tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit. Svítilna se zadním červeným světlem musí být pevně umístěna v podélné svislé střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky a její činná plocha musí být kolmá, nebo přibližně kolmá, k rovině vozovky i kolmá, nebo přibližně kolmá, k podélné svislé střední rovině jízdního kola).Takto vybavená kola však mohou používat pouze cyklisté s platnou licencí UCI nebo ČSC.
(6)          Jízdní kola sportovní a závodní pro dojezd za snížené viditelnosti, nebo alespoň cyklisté na svém oblečení, popř. obuvi,  musí být v přiměřeném rozsahu 8) opatřena světlo odrážejícími materiály, které odrážejí dopředu ve směru jízdy světlo bílé nebo oranžové (autožluť) a směrem dozadu červené nebo oranžové (autožluť).
(7)          Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2001 musí mít  na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím 9).
(8)          Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2001, pokud nejsou vybavena podle odst. 2 tohoto paragrafu, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním10), že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.
(9)          Jízdní kola sportovní i závodní uváděná na trh po 1.1.2001, pokud nejsou vybavena alespoň podle odst. 4 a 6, resp. 5 a 6, tohoto paragrafu, tj. pro dojetí za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním11), že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti. Podobně přiměřeně musí být závodní jízdní kola opatřena upozorněním na povinnost provozovatele v době jízdy na takovém kole mít u sebe příslušnou licenci12).
(10)        Světelná zařízení uváděná na trh po 1.1.2001, pokud jsou vybavena zdrojem elektrického proudu se zásobou energie, musí být opatřena ukazatelem stavu zásoby energie (kapacity) nebo alespoň signalizací poklesu stavu zásoby energie (kapacity) pod zásobu nutnou pro svícení předmětného světla předepsanými vlastnostmi a bez přerušení a to po dobu nejméně 1,5 hodiny.
(11)        Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem jestliže 
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle odst.1, 2 ),
b) budou přiměřeně splněny podmínky ustanovení § 22 odst. 2 položka č. 4.4.9, 4.4.13, 10.3, 10.4 a 10.5 této vyhlášky,
c) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (-ů) větší než 50 cm3,d) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 20 km.h-1,e) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech a
f) nebude překročena jeho původní přípustná maximální hmotnost.
(12)        Postup a náležitosti schvalování jízdních kol s pomocným motorkem stanoví ministerstvo.
___________________________________________________
8)Za přiměřené se v tomto případě považuje jestliže plocha použitých světlo odrážejících materiálů pro každou barvu bude souvislá a větší než 2000 mm2 , takové plochy budou alespoň dvě pro každou barvu a budou umístěny na takových vnějších površích kola či oblečení, popř. obuvi, které při jízdě jsou převážně a zpravidla svislé, či téměř svislé, a kolmé, či téměř kolmé, k rovině vozovky po níž kolo jede a symetricky k podélné svislé rovině souměrnosti kola.     9)Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje na příklad i elektronický nosič takové informace,  který bude pevně a nerozebíratelně, nebo alespoň těžko rozebíratelně, spojen s rámem jízdního kola.                                                                                                                                                                        10) Za vyhovující se v tomto případě považuje jestliže osoba uvádějící kolo na trh ve faktuře nebo dodacím listu či návodu k použití po případě na samostatném štítku nalepeném na kole uvede informaci např. následujícího znění „ Takto vybavené kolo nelze legálně použít za snížené viditelnosti k jízdě na pozemních komunikacích (viz příslušná ustanovení zákona č…. o provozu…atd,§ 10, 32 a 58 a zákona č… o podmínkách…atd příloha č.22, odst. 2.)„.11)Za vyhovující se v tomto případě považuje jestliže osoba uvádějící sportovní nebo závodní kolo na trh ve faktuře nebo dodacím listu či návodu k použití po případě na samostatném štítku nalepeném na kole uvede informaci např. následujícího znění „ Takto vybavené kolo nelze legálně použít za snížené viditelnosti k jízdě na pozemních komunikacích (viz příslušná ustanovení zákona č…. o provozu…atd,§ 10, 32 a 58 a zákona č… o podmínkách…atd., příloha 22, odst. 4 a 6 resp. 5 a 6)„.                                                                                                          12) Za vyhovující se v tomto případě považuje jestliže osoba uvádějící závodní kolo na trh ve faktuře nebo dodacím listu či návodu k použití po případě na samostatném štítku nalepeném na kole uvede informaci např. následujícího znění „ Takto vybavené kolo nelze legálně použít k jízdě na pozemních komunikacích (viz příslušná ustanovení zákona č… o podmínkách…atd., příloha 22, odst. 5) aniž by jej používající cyklista měl při sobě platnou licenci UCI nebo ČSC „.    
Návrh byl zpracován  10/09/2000 na základě konzultací s vybranými pracovníky ČSC a vybranými importéry jízdních kol a jejich komponent. Proběhla také předběžná konzultace s pracovníkem oddělení homologace o schvalování kol a celkové filozofii přílohy. Konzultace ještě probíhají s vybranými výrobci komponent v Japonsku a Číně pokud jde o fotometrické parametry. EZÚ zatím nekontaktováno.
V Praze IngLněnička.
 KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Kola-Cirkl.cz  online obchod, jízdní kola a doplňky   Cyklosport CIRKL, Potřeby pro cyklistiku, odrážedla, dětské cyklo sedačky, cyklo oblečení i pro děti. cyklooblečení pro ženyi muže. Nabízíme kola horská, krosová, dětská, trekingová, treková, silniční a road, freestyle bmx, celoodpružená, FSX, freestyle, freestyle MTB, dámská sportovní kola, CityBike, městská kola, XC Trail, horská kola, skládací elektrokola, městská elektrokola, cestovní elektrokola, horská elektrokola, krosová elektrokola, dárkové poukázky a šeky, cyklodoplňky a cyklodíly, cyklotrenažéry, cyklocomputery, cyklopočitače, pulsmetry, ale i jiné díly a doplňky na kola. Slevy kol, výprodej kolkola Author, AGangKellys, CTM, Superior, Apache, Maxbike, Agogs. KONTAKT, Elektrokola Liberec Frýdlant, elektrokola KTM,
 

JavaScript musí být povolen