Elektrokola - legislativa

Kompletní legislativa na elektrokola

Elektrokolo je jízdní kolo osazené elektromotorem a vybavené dle přílohy č.13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. a splňující specifikaci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013

Legislativa pro provoz elektrokol na pozemních komunikacích

Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol - elektrokol (nazývaných též v německy mluvících zemích "pedelec" a v anglofonních zemích "e-bike" ) se řídí Směrnicí evropského společenství O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel - 2002/24/EC. Ze schvalovacího procesu jsou vyňaty taková elektrokola, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 1, oddíl 1h směrnice).
Dále je nutné, aby elektrokolo nebylo vybaveno baterií, která má napětí vyšší než 48V.

Dopomoc elektromotoru může být aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu (viz norma EPAC níže, v případě šlapání může být jeho výkon až do maximální asistované rychlosti).

Pokud je elektrokolo vybaveno tzv. "chiptuningem", kterým se odstraňuje omezovač rychlost a lze jej vypínat, pak tato elektrokola na pozemní komunikace mohou, ale jen se zapnutým omezovačem (respektive vypnutým systémem chiptuningu).
Při vyšší rychlosti než 25km/h. mohou elektrokola jen mimo pozemní komunikace.

V září 2009 začala ve všech zemích EU platit specifická norma, která dále zpřesňuje požadavky na elektrický obvod, elektrické kabely a spoje elektrokola, testování baterií, elektromagnetickou kompatibilitu, řízení výkonu, maximální rychlost, které je možné díky elektrickému motoru dosáhnout a na měření maximálního výkonu. Tato norma má označení ČSN EN 15194 a je též  známá pod zkratkou EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles).

Pokud elektrokolo splňuje omezení dané Směrnicí a plní požadavky zmíněné Normy (existuje atestace v akreditované zkušebně a je vystaveno prohlášení o shodě) je z hlediska českého Zákon o provozu na pozemních komunikacích na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno zákonným příslušenstvím (světla, odrazky, zvonek) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola. Pro jezdce od 15 let výše není na elektrokole povinné nošení ochranné helmy (která je specificky v městském cyklo-provozu dle výzkumů ECF efektivní ochrannou pomůckou pouze ve 3% případů kolize).

V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo, ale o malý skútr, na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy (tedy povinnost provedení typových zkoušek, registrační značka, pojištění, helma a provoz pouze na komunikacích určených).

Dne 20.11. 2012 odhlasoval Evropský parlament částečné změny v legislativě ohledně elektrokol (EPAC) - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.

Pravidlo, že pouze elektrokola s maximální rychlostí 25 km/h a s 250 watty jmenovitého výkonu motoru jsou vyjmuta z povinnosti provádění typových zkoušek (homologace) nadále platí (viz. bod h). Z tohoto pravidla ale Komise učinila ještě další výjimky. Povinnost typové zkoušky se dále nevztahuje na: 

(a) vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km / h; (tedy akcelerátor může pracovat samostatně pouze do této rychlosti).

(e) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými silami, civilní obranou, požární službou, sílami odpovědnými za udržování veřejného pořádku a havarijní lékařskou službou

(g) vozidla primárně určená pro off-road použití a určené pro jízdu na nezpevněných plochách.

(h) jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW, jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.

Z toho vyplývá, že pro použití na veřejných komunikacích platí dále limit 250W, při využití modelu elektorkola u nějž výrobce jednoznačně deklaruje pohyb mimo veřené komunikace na nezpevněných cestách je možné využít silnější motorizaci elektrokola.