Reklamační řád

Podmínky pro reklamační řízení

Reklamační řád

Firma Cyklosport Cirkl má právo zamítnout neoprávněnou reklamaci přímo na místě v provozovně, a to písemným vyjádřením. Pokud zákazník trvá na vyřízení reklamace dodavatelem, nebo výrobcem a reklamace bude opět zamítnuta, má firma Cyklosport Cirkl možnost zákazníkovi předložit k úhradě náklady, které jsou přímo spojené s neoprávněnou reklamací (dopravné reklamovaného zboží k / od výrobce, nároky vznesené výrobcem za neoprávněnou reklamaci - na požádání tyto náklady podrobně rozepíše.)"

Záruční doba na veškeré produkty se řídí platnými zákony dle §620 občanského zákoníku a podmínkami udávanými výrobcem v záručních listech nebo návodech k použití a patří mezi ně zejména:

-         záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, na závady vzniklé špatnou manipulací, na poškození způsobené pádem atp.

-         záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním věci k jiným než určeným účelům

-         výčet částí výrobků na něž se vztahuje jiná doba záruky atd.

S případnou reklamací se kupující může obrátit na prodejce Cyklosport Cirkl

Reklamační řád účelně upřednostňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží. Prodávající je firma Evžen Cirkl - Cyklosport, ul. ČSA 406, 46401 Frýdlant, IČO 65101669, DIČ CZ6503182609. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE 
Posláním společnosti je poskytnout zákazníkům kvalitní a pestrou nabídku zboží včetně souvisejících profesionálních služeb k zajištění spokojenosti kupujícího.

Vyskytne - li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato byla v nejkratší době odstraněna, či záležitost kupujícího jinak vyřešena.

Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, přetěžování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu.

Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno osobně, nebo zasláním prostřednictvím třetí osoby – viz. bod ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn.,že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

O reklamaci rozhoduje vedoucí prodejny, nebo jím pověřený pracovník většinou ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než třicet dnů, nedohodnou - li se strany jinak. Dlezákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele §19

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Základní podmínkou reklamace je, aby byla uplatněna v zákonem stanovené záruční době, t.j. do 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není v záručním listě vyznačena záruka delší.

Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy je převzít. Vyřídí- li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Jde - li o vadu odstranitelnou, může kupující zásadně požadovat: 
  - bezplatné odstranění vady 
  - nebyla - li věc ještě použita, výměnu věci, nebo týká - li se vada jen součásti věci, výměnu součásti
  Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkčnost věci ( věc po opravě je ve shodě s kupní smlouvou ). 

  Jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě věc řádně užívat, může požadovat výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí věc tehdy, má-li v době uplatnění reklamace nejméně tři odstranitelné vady. 

  Reklamace jízdních kol mají vždy charakter odstranitelné vady, která je řešena výměnou součásti nebo odborným seřízením. U jízdních kol nejsou za vadu považovány změny vlastností způsobené záběhem a odstraněné odborným seřízením.
 2. Jde - li o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat: 
  - výměnu zboží 
  - odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání užívání věci jako věci bez vady 
  - přiměřenou slevu z kupní ceny věci v případě, že charakter neodstranitelné závady nebrání užívání věci jako věci bez vady ( např. vady estetické, vzhledu apod.)

ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ 
Zasílá-li kupující reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby (např. Česká Pošta, …), počíná si kupující ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno takovým způsobem, aby nemohlo být při přepravě poškozeno.

Dříve než nám zboží zašlete, kontaktujte nás e-mailem: eshop@kola-cirkl.cz , nebo telefonicky: 482312850.

Adresa pro zasílání zboží je: 
Cyklosport Cirkl          
ČSA 406 
46401 Frýdlant

Vyřizování reklamací nezpoplatňujeme, reklamované zboží kupujícímu vždy zasíláme zpět bezplatně.

POSKYTNUTÍ SLEVY 
Reklamaci zboží s vadou odstranitelnou může prodávající, souhlasí - li s tím kupující, vyřídit poskytnutím slevy, jejíž výše je úměrná nákladům spojeným se zabezpečením opravy.

PREVENCE A SLUŽBY

 1. Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží je řádná prevence kupujícího. Ta začíná výběrem a užíváním vhodného druhu zboží odpovídajícího sledovanému účelu použití a pokračuje nezbytnou péčí a údržbou.
 2. Za účelem správného výběru typu zboží poskytuje prodávající poradenskou činnost prostřednictvím svého personálu.
 3. V případě, že prodávající je nucen reklamaci kupujícího zamítnout jako neoprávněnou, může s kupujícím dohodnout poskytnutí služby v podobě vhodného opatření ( opravy) k zachování (prodloužení) životnosti a funkčnosti zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád se řídí § 13 zákona na ochranu spotřebitele.
Více o ochraně spotřebitele.